Technologie Management
Image default
Dienstverlening

Hoe afvalwaterbehandeling werkt

Hoe afvalwaterbehandeling werkt

Afvalwaterbehandeling is het proces dat het mogelijk maakt water van eender welke kwaliteit te zuiveren, ook zodat het na zuivering als drinkwater kan worden gebruikt. De zuiveringsprocessen worden georganiseerd naar gelang van de samenstelling van het afvalwater en de voor de betrokken locatie geldende eisen inzake waterafvoer.

De kwaliteit van het behandelde water moet garanderen dat het afvalwater in het milieu kan worden geloosd zonder dat de milieukwaliteit van het gebied wordt aangetast.

Afvalwaterbehandeling omvat de behandeling van zowel water als slib. Slib bestaat uit deeltjes die tijdens de zuivering in het afvalwater ontstaan. Slibbehandeling neemt veel minder ruimte in beslag dan waterbehandeling in een zuiveringsinstallatie, maar kost vaak evenveel.

afvalwaterbehandeling gebeurt in een reeks stappen, waarbij telkens schadelijke bestanddelen worden verwijderd. De behandeling wordt over het algemeen onderverdeeld in drie fasen: mechanische, biologische en geavanceerde behandeling en een zuiveringsinstallatie kan gebruik maken van één, twee of alle drie de fasen.

 

Mechanisch reinigen

Mechanische reiniging verwijdert deeltjes in drie eenheden: rooster, zandbak en primaire neerslag. Het rooster verwijdert materiaal dat groter is dan 5-10 mm, dat verstopt kan raken en latere reinigingsprocessen kan hinderen. De uit het rooster verwijderde stof wordt verbrand of op een stortplaats gedumpt.

Zandbak verwijdert zand en grind, die bij latere reinigingsstappen verstoppingen en zandafzetting kunnen veroorzaken.

Primaire bezinking verwijdert organische deeltjes uit afvalwater. Dit gebeurt in een tank waar het woonwater 1-2 uur blijft staan.

Mechanische afvalwaterzuivering verwijdert 30-50% van het organisch materiaal uit het afvalwater en 10-20% van de stikstof en fosfor .

 

Biologische zuivering

Biologische behandeling zet organisch materiaal om in actiefslibinstallaties en biologische filters. De zuivering gebeurt door micro-organismen die het organisch materiaal metaboliseren. Het grootste deel van het organisch materiaal bij de inlaat wordt omgezet in water, kooldioxide en biologisch slib, de rest bevindt zich bij de uitlaat van het zuiveringsproces.

 

Geavanceerde afvalwaterbehandeling

Verwijdering van stikstof en fosfor zijn de meest gebruikte geavanceerde zuivering procédés. Stikstofverwijdering gebeurt in een microbiologisch proces in twee stappen: nitrificatie en denitrificatie. Stikstof wordt door deze processen omgezet in vrije stikstof uit de lucht. Het is een van de weinige voorbeelden van de omzetting van de verontreinigende stof in een onschadelijk product.

Aangezien organisch materiaal nodig is voor de verwijdering van stikstof, wordt het proces gewoonlijk gecombineerd met de verwijdering van organisch materiaal uit afvalwater. Als er onvoldoende organisch materiaal is, wordt dit toegevoegd in de vorm van azijnzuur, alcohol of diverse industriële organische afvalstoffen. Stikstofverwijdering kan plaatsvinden in actief slib installaties en biologische filters.